Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

STUDNICE UZDRAVENÍ

Tomáš Korčák

Jak čerpat z Božích zdrojů a sloužit uzdravením

Vydavatelství Juda 2008

ISBN 978-80-87239-00-1

formát A5, 240 stran

  • STUDNICE UZDRAVENÍ
    STUDNICE UZDRAVENÍ
Cena:249.00

Tato kniha je prorockou výzvou a zároveň studijní příručkou k obnově Božího lidu skrze vidění Božích zdrojů, zvláště v nadpřirozené službě uzdravování. Klade si za cíl povzbudit křesťany, aby viděli duchovním zrakem nevyčerpatelné zdroje, které nám byly dány v Kristu. Je rozdělena do čtyř částí, jež dohromady dávají obraz mocné, věřící, uzdravující a plodné církve, která je skutečným tělem Ježíše Krista. Ukazuje, že šíření Božího království bylo vždy Bohem plánováno s projevy Boží moci. Zázraky a uzdravování mají i dnes zásadní důležitost


 

Kniha na téma uzdravování, a vůbec Boží moci, v tomto komplexním pohledu je, myslím, v naší zemi ojedinělá a velmi potřebná. Četba mne povzbudila vyhlížet projevy Boží moci a nesmířit se se současnou situací. Mám naději, že povzbudí naši víru a že projevy Ducha, jako je uzdravení apod. budou v našich sborech stále častější.
Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha

 

Doporučuji každému čtenáři, aby se dopředu vzdal předsudků, a naopak prosil Ducha svatého, aby jej jako Učitel provázel četbou. Bůh touží po lidu víry, která je vyvážená přijetím kříže, a tato kniha k tomu motivuje.
Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské v Litvínově a člen rady CB

 

Kniha je mohutným těžným dolem pokladů pro pionýry a vizionáře, pro písmáky a hledající. Mám dokonce dojem, že bude mít pokračování – knihu svědectví o Božských uzdraveních skrze ty, kteří vzali Boha za slovo!
Pavel Neústupný, biblický učitel a misionář Go East Berlin

 

Kniha takového obsahu a povzbuzení k víře od českých autorů dosud chyběla. Věřím tomu, že tato kniha oživuje víru, povzbuzuje čtenáře k odvaze vstupovat do věcí, které nám Bůh daroval k tomu, aby Jeho jméno bylo oslaveno a vyvýšeno v našem národě
Jaroslav Šelong, pastor Apoštolské církve v Českém Těšíně

 

 

Obsah 

 

Úvod 

 

Část první: Studny Božího království 

 

Věrný vyslanec přináší zdraví

Hle, činím něco docela nového a už to raší

Znamení povstávající apoštolské služby

Přicházející probuzení v uzdravování

Andělé uzdravení a studnice uzdravení

Andělé uzdravení budou uvolněni na určitá místa

Uvolnění Ježíšovy služby uzdravování 

 

Hospodinovy studny

Studnice Živého, který mě vidí

Bůh nám otevírá oči a my spatřujeme studni s vodou

Abrahamova Studna přísahy a hojnosti

Izákův příklad obnovy starých studní

Odval kámen z otvoru studny

Jak uvolnit zapečetěný pramen?

Pili z duchovní skály, která je doprovázela

Zpívejte o studnici a vykopejte ji

Pramen volajícího a žíznivého 

 

Kristus zformovaný ve vás

Tvoje hora proměnění

Před duchovníma očima vykreslený Ježíš Kristus ukřižovaný

Kristus v nás jako v jednotlivcích

Kristus v nás jako celku

Dva životodárné prameny v církvi i v životě jednotlivce 

 

Evangelium království je Boží mocí

Evangelium proměněné kulturou nebo kultura proměněná evangeliem

Víra založená na Boží moci a ne na lidské moudrosti

Skrze Boží moc se přiblížilo království Boží

Bůh obnovuje apoštolský a prorocký základ církve

Mocné činy mají své zásadní a nezastupitelné důvody

Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!

Závislost na Otci jako zdroj moci

Uzdravování a mocné činy jsou naším pokrmem 

 

Znáš Hospodinovy cesty?

Hospodinovy skutky a cesty

Jaký byl tedy rozdíl mezi Mojžíšem a Izraelci?

Potřebujeme Boží obličej i Boží ruku

Víra je dovršena v učednictví

Moc Pravdy se svými znameními a zázraky

Lidé Cesty

 

Část druhá: Boží uzdravení 

 

Bůh chce uzdravovat svým Slovem

Bůh chce uzdravovat

Proč Ježíš zakazoval uzdraveným o sobě mluvit?

Obnovení původního dobrého stavu

Bůh uzdravuje svým Slovem 

 

Uzdravení celého člověka

Uzdravení a naše hříchy

Uzdravení celého člověka

Uzdravení kostí 

 

Základ Božského uzdravení

V klidu a důvěře je naše vítězství

Hospodin ti chce ukázat dřevo

Tři základní pilíře Božího uzdravení:

1. Uzdravení jako projev spasení v Ježíši Kristu

2. Uzdravení jako účast na Kristově vzkříšení

3. Uzdravení jako projev smlouvy 

 

Různé způsoby duchovního uzdravování

1. Uzdravení skrze osobní víru v Boží slovo

2. Uzdravení skrze uplatnění autority ve jménu Ježíš

3. Uzdravení skrze modlitbu a půst

4. Uzdravení skrze společnou modlitbu a pomazání na shromáždění

5. Uzdravení skrze dary uzdravování

6. Uzdravení skrze pokání a odpuštění

7. Uzdravení skrze chození v Božím království

8. Uzdravení skrze vzkládání rukou a mazání olejem

9. Uzdravení skrze službu starších

10. Uzdravení skrze slavení památky Večeře Páně 

 

Bojuj dobrý boj víry

Buď si vždy jist Boží dobrotou

Bojuj dobrý boj víry

A co léky a lékaři?

Přehnané postoje při hledání uzdravení

Může uzdravení nastat postupně?

Mohu o Boží uzdravení přijít?

Kvas Božího slova nakonec všechno prokvasí 

 

Boží uzdravovatelé nebo okultní svůdci

1. Boží uzdravení přichází jedině ve jménu Ježíše Krista Nazaretského

2. Boží uzdravení přichází od Boha, ne od modly

3. Boží uzdravení jde ruku v ruce se zvěstováním evangelia

4. Boží uzdravení je zásadně zdarma

5. Boží uzdravení přichází skrze Ježíšova učedníka, který nese ovoce proměněného života

6. Boží uzdravení nevede k závislosti na člověku, který uzdravuje, ale k závislosti na samotném Bohu

 

Část třetí: Boží víra 

 

Co víra je?

Definice víry

Deset charakteristik víry 

 

Mějte víru Boží

Boží víra Ježíše Krista skrze Ducha víry

Jakého jsi ducha?

Co to je parrésia? 

 

Mluv k horám a stromům!

1. Hora démona – hora pochybností a nevěry

2. Neplodný strom a hora překážek

3. Vykořenění stromu neodpuštění a svodu (pokušení)

4. Veliká hora se stává skrze milost a působení Ducha svatého rovinou 

 

Nezbytnost Boží víry

Deset klíčových výroků Bible o víře

Ježíšovy otázky zaměřené na víru 

 

Násilím uchvacuj kořist

Slavný jsi učiněn a důstojný horami loupeže

Odzbrojený a poražený satan skrze silnějšího Krista

Ježíš se s nesčíslnými dělí o kořist

Hospodin dal zemi lidem, aby na ní vládli

Nejprve musíme siláka spoutat a pak teprve jeho dům vyloupit

Boží násilníci uchvacují nebeské království

Chromí rozchvátají kořist

Opravdově hledej Boha celým svým srdcem

Horlivě si žádej dary od svrchovaného Boha

Neodbytná Syrofeničanka a dva slepci

Neodbytný přítel a vdova

Další Boží násilníci v Písmu

Několik osobních zkušeností

 

Část čtvrtá: Uzdravení od smrti a neplodnosti 

 

Uzdravení od smrti a neplodnosti

Ovoce v sobě obsahuje semena

Semeno musí zemřít, aby uvolnilo život

Žádej Boha o proměnu svého života

Nezůstávej ve smrti

Pouštěj svůj chléb po vodě 

 

Požehnání plodností

Deset případů uzdravení neplodných:

1. Sára – matka Izáka

2. Neplodní v abímelekově domě

3. Rebeka – matka Jákoba

4. Lea a Ráchel – matky izraelských kmenů

5. Manóachova žena – matka Samsona

6. Rút – matka Obéda

7. Chana – matka Samuele

8. Šúnemanka – matka chlapce, který byl vzkříšen Elíšou

9. Alžběta – matka Jana Křtitele

10. Sijón – církev živého Boha

Podmínky plodnosti

Příčiny neplodnosti

Deset klíčových zaslíbení pro neplodné

 

Závěr: Zaženu tvou nevěru jak mračno 

 

Dodatky 

 

Pavel Neústupný: Jak vstoupit do nadpřirozena

Rozdíl mezi přirozeným a nadpřirozeným člověkem

Víra je důkaz neviditelných skutečností

Víru předchází naděje a slyšení Božího slova

Skrze víru vstupujeme do nadpřirozena

Prostřednictvím víry formujeme a určujeme viditelné věci

Vírou vidíme neviditelné na základě Božího slova

Víra je vítězstvím nad viditelnou oblastí

Víra je vztahem důvěry k Ježíši 

 

Alan Vincent: Církev musí manifestovat moc království

Tři faktory, které působí tok zázraků

Tajemství předání a pomazání 

 

James W. Goll: Model uzdravování v pěti krocích

1. Úvod

2. Pět kroků postupu při službě

Krok první: Rozhovor

Krok druhý: Rozhodnutí o diagnóze

Krok třetí: Zvolení typu modlitby

Krok čtvrtý: Vlastní modlitba

Krok pátý: Pokyny po ukončení modliteb

3. Nejčastější pasti

4. Vývoj uzdravujícího modelu 

 

John Wimber a Kevin Springer: Modlitba za uzdravení v nemocnici 

 

Uzdravení ve Staré smlouvě

Ježíšova služba uzdravování

Uzdravování ve službě učedníků

Biblická slova, která ti pomohou cvičit víru v uzdravení

Doporučené knihy v českém a slovenském jazyce

Poznámky