Věnujte pozornost hlasu polnice!

(Jeremjáš 6,17)

UMĚNÍ MODLITBY

Kenneth E. Hagin

Jak se modlit, aby vaše modlitby byly vyslyšeny

Vydavatel: Petřina 2012

ISBN: 978-80-904910-2-1

Formát A5, 167 stran

Cena:235.00

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno.

 

Kniha Kennetha E. Hagina Umění modlitby, obsahující dosud nezveřejněné autorovy materiály, nám ukazuje, jak toho dosáhnout. Reverend Hagin říká: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří se budou umět modlit a kteří se v těchto posledních dnech postaví do přední linie Božího díla.“ Kniha je nezbytnou pomůckou pro každou modlitební skupinu i církev.

 

Jednotlivé kapitoly této důležité knihy, jež vyučuje o ztraceném umění modlitby, pokrývají mimo jiné tato témata: modlitby za národ, přímluvná modlitba za ztracené, modlitby za vysvobození, sténání v Duchu, půst a modlitby za ty, kteří jsou v hříchu.

 

Názvy kapitol také obsahují:


  Proč se modlit?

  Různé druhy modliteb

  Modlitba prosby

  Přímluvná modlitba

  Láska – základ úspěšné modlitby

  Smělost

  Základní předpoklady úspěšného modlitebního života

  Duch Svatý: náš Pomocník při modlitbě

  Modlitba za nemocné

  Modlící se církev

  Dokud ve vás nebude zformován Kristus

  Modlitby za ty, kteří jsou v hříchu

  Modlitby za vysvobození

  Přímluvná modlitba za ztracené

  Vítězství na modlitbách

  Modlitby za národ

  Extrémy a výstřelky

 

 

Ukázka z knihy:

 

…Pokud se za někoho přimlouváme, potřebujeme se s ním ztotožnit.

 

Ježíš se po Lazarově smrti ztotožnil s Marií a Martou. Obě ženy truchlily a plakaly a On truchlil a plakal spolu s nimi. Potom přistoupil k hrobu a vzkřísil Lazara z mrtvých.

 

O ztotožnění se s druhými mluví Římanům 12:15: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“ Opravdový věřící umí odejít z domu radosti a vstoupit do domu pláče a přidat se k plačícím.

 

Pavel se ztotožnil s Židy, aby Židy získal. Ztotožnil se s těmi, kteří byli bez Zákona (ačkoliv nebyl bez Zákona, ale byl podroben zákonu Kristovu), aby získal ty, kteří jsou bez Zákona. Pro slabé se stal jakoby slabým, aby získal slabé. Pavel řekl, že se všem stal vším, aby všemi způsoby zachránil alespoň některé (1. Korintským 9:19-22).

 

Jestliže se ztotožníme s člověkem, za kterého se s určitou potřebou přimlouváme, přinese mu to osvobození.

 

Naším vzorem a příkladem je velký Přímluvce Ježíš Kristus. Ztotožnil se s lidmi natolik, že ačkoliv sám existoval od věčnosti jako Bůh, zmařil sám sebe a vzal na sebe podobu služebníka: „...sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži“ (Filipským 2:7-8).

 

Ježíš Kristus se ztotožnil s padlým člověkem, aby nám přinesl osvobození.

 

I my se můžeme skrze lásku a soucit ztotožnit s těmi, za které se modlíme...